Polityka prywatności

Firma Corman S.p.A. wierzy, że przejrzystość jest podstawą relacji z klientami i użytkownikami.
Z tego powodu pragnie zapewnić maksymalną zrozumiałość, jeśli chodzi o sposób wykorzystania danych osobowych.
Niniejsza strona opisuje zarządzanie naszą witryną internetową w zakresie przetwarzania danych osobowych odwiedzających nas użytkowników.
Informacje te są przekazywane również na podstawie i w zakresie zapisów art. 13 Rozporządzenia Europejskiego nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” (dalej „RODO”) każdemu podmiotowi mającemu do czynienia z usługami internetowymi, które są udostępniane przez Corman S.p.A. za pośrednictwem sieci elektronicznych pod adresem www.corman.it, który odpowiada stronie głównej oficjalnej witryny internetowej firmy Corman S.p.A.
Przekazywane informacje opierają się również na wytycznych zawartych w Rekomendacji nr. 2/2001, która została przyjęta 17 maja 2001 r. przez europejskie organy ds. ochrony danych w ramach Grupy Roboczej powołanej na mocy art. 29 dyrektywy europejskiej 95/46/WE w celu określenia minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie – w szczególności w odniesieniu do ustaleń, czasu i treści informacji, które mają być przekazywane przez administratorów danych użytkownikom odwiedzającym witryny internetowe w dowolnym celu.

1. Administrator danych
Administratorem danych jest Corman S.p.A. z siedzibą w Lacchiarella (MI) – Via Liguria, 3.

2. Podmiot przetwarzający dane i inspektor ochrony danych
Wyznaczono wewnętrzny podmiot przetwarzający dane oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, którym przekazuje się dane w różnych celach w zakresie przetwarzania. Pełną listę podmiotów przetwarzających dane można uzyskać pod adresem: info@corman.it.

3. Miejsce przetwarzania danych
Operacje przetwarzania związane z usługami internetowymi, które są udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej, są wykonywane w siedzibie Spółki w [•] wyłącznie przez personel techniczny odpowiedzialny za wspomniane przetwarzanie.
W przypadku różnych konkretnych usług powiązane dane są przetwarzane przez personel wyspecjalizowanych firm wyznaczonych jako Podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 29 RODO.

4. Kategorie przetwarzanych danych

4.1 Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej witryny internetowej pozyskują dane osobowe w ramach swojego standardowego funkcjonowania; transmisja takich danych jest nieodłączną cechą protokołów komunikacji internetowej.
Informacje tego rodzaju nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, jednak mogą one umożliwić identyfikację użytkownika po przetworzeniu i dopasowaniu do danych posiadanych przez osoby trzecie.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP i/lub nazwy domen komputerów używanych przez dowolnego użytkownika łączącego się z tą witryną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas takich żądań, metodę stosowaną do przesyłania danego żądania do serwera, rozmiar zwróconego pliku, kod liczbowy odnoszący się do statusu odpowiedzi serwera (pomyślnie wykonanie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i jego środowiskiem komputerowym.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej oraz sprawdzenia jej funkcjonowania; są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw komputerowych popełnionych na szkodę witryny internetowej.
4.2 Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników
Wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane w tej witrynie, które odbywa się na podstawie swobodnie wybieranej, wyraźnej i dobrowolnie użytkowanej opcji, wiąże się z pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do odpowiedzi na zapytanie, jak również dodatkowych danych osobowych podanych ewentualnie w przesyłanej wiadomości.
Na stronach, które służą do świadczenia usług na żądanie, przedstawiane i/lub wyświetlane będą konkretne informacje podsumowujące.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Bez uszczerbku dla informacji dotyczących danych nawigacyjnych, o których mowa w pkt 4.1, dane osobowe podane przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny przetwarzane są w następujących celach:
a) umożliwienia wykonywania operacji ściśle związanych i pomocnych w zarządzaniu relacjami z Użytkownikami, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pytania otrzymane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, autoryzacja dostępu do zastrzeżonych działów oraz rejestracja do newslettera oraz do usługi komunikacji handlowej, zarządzanie CV w celu doboru personelu i innych istotnych informacji przesłanych przez Użytkownika;
b) umożliwienia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych zaciągniętych przez Spółkę wobec Użytkowników i klientów i odwrotnie, a także wynikających z tego zobowiązań księgowych i podatkowych;
c) umożliwienia wykonywania obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń oraz rozporządzeń unijnych lub przepisów wydanych przez uprawnione do tego organy oraz organy nadzoru i kontroli;
d) realizacji niezbędnych celów w zakresie ustanawiania, wykonywania lub obrony prawa w sądzie lub gdy sądy wykonują swoje funkcje orzecznicze;
e) prowadzenia działań informacyjnych dotyczących innych produktów i/lub usług Spółki oraz osób trzecich, a także działań promocyjnych, handlowych i marketingowych;
f) prowadzenia działań informacyjnych dotyczących produktów i usług, działań promocyjnych, handlowych i marketingowych osób trzecich;
g) wykonywania czynności profilowania Użytkowników w celu tworzenia grup Użytkowników poprzez przetwarzanie podanych przez nich danych, aby nie wysyłać uogólnionych informacji handlowych i promocyjnych do wszystkich Użytkowników w sposób niewyróżniający się. Przetwarzanie danych umożliwia nam segmentację Użytkowników, tworzenie grup podzielonych według obszarów zainteresowań na podstawie np. kraju pochodzenia, języka, płci, poprzednich zakupów itp. Pozwala nam to na wysyłanie informacji handlowych, które są w jak największym stopniu trafne i mało inwazyjne, ograniczając – w miarę możliwości – otrzymywanie przez użytkowników niechcianych wiadomości. Na koniec przypominamy, że wyraźna zgoda na przesyłanie komunikatów promocyjnych obejmuje nie tylko komunikaty przesyłane za pomocą zautomatyzowanych systemów bez ingerencji operatora (np. e-mail), ale także tradycyjne formy kontaktu, takie jak usługi pocztowe. Zawsze istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, również w sposób rozłączny, na przykład zezwalając na otrzymywanie reklam tylko drogą pocztową, a nie za pomocą systemów automatycznych;
h) przeprowadzania badań statystycznych/analizy danych zagregowanych lub anonimowych bez możliwości identyfikacji Użytkownika, mając na celu kontrolę działania witryny internetowej i związanych z nią funkcji operacyjnych, w tym rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w lit. a) jest wykonywanie usług lub odpowiedź na zgłoszenia niewymagające zgody Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W odniesieniu do celów b), c) i d) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
W odniesieniu do celów e), f) i g) przetwarzanie danych Użytkownika będzie uzależnione od wyrażenia wyraźnej zgody poprzez podpisanie odpowiedniej informacji podsumowującej wyświetlanej na stronach Witryny przygotowanych dla poszczególnych usług na żądanie, przy czym cel, o którym mowa w lit. g) nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
Zawsze istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, również w sposób rozłączny, na przykład zezwalając na otrzymywanie reklam tylko drogą pocztową, a nie za pomocą systemów zautomatyzowanych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych
Z zastrzeżeniem specyfikacji dotyczących danych nawigacyjnych, użytkownicy mogą podawać dane osobowe i wyrażać zgodę na inne przetwarzanie wskazane w specjalnej nocie informacyjnej.

7. Reklamodawcy zewnętrzni i linki do innych witryn internetowych
Witryna internetowa Corman S.p.A. może zawierać reklamy osób trzecich oraz łącza do innych witryn internetowych i aplikacji, za pośrednictwem których można kupować usługi i produkty. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą zbierać informacje o Użytkowniku, gdy wchodzi w interakcję z ich treściami, reklamami i usługami.

8. Ustalenia dotyczące przetwarzania i przechowywanie danych
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Wdrożono szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, wykorzystaniu ich niezgodnie z prawem i/lub w sposób niewłaściwy oraz dostępowi do nich bez upoważnienia.

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia dotyczących ich danych osobowych oraz zostać poinformowane o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich prawidłowość, a także zażądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych (art. 15 RODO) .
Powyższy artykuł przewiduje również prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania wszelkich danych, które są przetwarzane z naruszeniem prawa, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wszystkich przypadkach i z uzasadnionych powodów.
Wszystkie żądania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@corman.it.

10. Zmiany
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, również ze względu na zmiany w obowiązującym prawie, poprzez aktualizację niniejszej strony. Użytkownik jest zatem zobowiązany do okresowego sprawdzania Polityki prywatności, aby dowiedzieć się o wprowadzonych aktualizacjach.

Niniejsza nota informacyjna Akt.00 została wydana w dniu 15.06.2018 r. i wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

 

  Nasz adres kontaktowy:

Corman S.p.A.
Via Liguria, 3 – SP 40 Km 1,3
20084 Lacchiarella (MI)
Nr VAT 00773100151
Kapitał zakładowy  1 000 000 €

  Organ(y)c

  Media społecznościowe

Wishlist 0
Continue Shopping